VERAsity Price Chart

Trading Instruments

Market Depth Chart VRA/ETH

Order Book VRA/ETH

Time & Sales VRA/ETH

VERAsity (VRA) to Ethereum (ETH) exchange

VERAsity real-time price chart with extensive historical data